بهمن ۲۳، ۱۳۸۲

خبریه ؟
تلویزیون را روشن کردم. کانال ها را می چرخیدم . گوشه همه کانال ها چند تا عدد بود و پرچم ایران. خبری هست ؟ برنامه ها یا سرودهای میهنی بود یا یک میزگرد که داشتند هندوانه زیر بغل نسل جوان می دادند. جوری از جوانها تعریف می کردند که آدم را به رویا می برد . همانهایی که تا چند مدت پیش لاابالی و بی قید و و یاغی امان می خواندند ،اکنون ما را آینده ساز میهن اسلامی ! خطاب می کنند . مگر چه خبر است ؟ این همه برای چیست ؟ یادم آمد ... هفته بعد انتخابات است !--------------------------------------
نه ! نمی خواهم ببینمت
...
هیچ نظری موجود نیست: