فروردین ۲۰، ۱۳۸۳

دور بیهوده !

سال ها می گذرد ، تقویم چون کالبدی که جانش رفته باشد یا کسی که مرغش پریده باشد بدیوار مانده است . این پندارماست ولی آیا به راستی چیزی گذشته و رفته است ؟

آیا ما و همه جهان چنانکه می پنداریم در طول خط زمان که آغاز و پایانش در ابدیت گم شده است گامی به جلو برداشته ایم ؟

مگر نه زمین یکبار بر محور خود چرخیده و باز بهمان جا رسیده است که یکسال پیش و ده سال و صد سال و یک میلیون سال پیش بود ؟

پس چیست که گذشته ؟ و چیست که به جلو رفته ؟ آن جلو کجاست ؟

----------------------------
روز 19 فروردین ماه ، سالروز مرگ خالق « بوف کور، مسخ ، زنده به گور ، ولنگاری ، نیرنگستان ، سگ ولگرد ، سه قطره خون » و دهها اثر ماندگار ادبی دیگر ، « صادق هدایت » است . یادش را گرامی می داریم .

هیچ نظری موجود نیست: