اردیبهشت ۳۰، ۱۳۸۳

برای انديشه، در دام فحشا

هنوز صدای شهيد راه آزادی دکتر حسين فاطمی در گوش ها فرياد می کند که « ايرانی ، تو مفخر تاريخ دنيا بودی ، تو يک روز از فرط غرور بر درياها تازيانه می زدی ... » . بر ما چه گذشته است ؟ چه بر سر ما آمده است که اکنون آن تازيانه ها را مشتی عرب بيابانگرد بر سر و روی فرهنگ و هويت ملی ما وارد می کنند و هيچ کس هم دم بر نمی آورد ! .

دخترکان معصومی را که از زور فقر و تنگدستی در جامعه سرگردان اند را به اميد زندگی بهتر می فريبند و به دوبی و قطر و ديگر کشورهای حاشيه خليج فارس می بردند و برای خوشگذرانی ، در اختيار شيوخ عرب گذارده ، کاباره ها و کلوپ های شبانه را با حضور اين بخت برگشتگان زينت می بخشند . در محله المبارک دوبی دخترکان ايرانی برای لقمه ای نان در بسترهای وحشت و اندوه تباه می شوند . دخترکانی که از زاغه های ايران به حاشيه های موقتی حرمسراهای دوبی و دارالمبارک راه يافته اند . امروز داغی ديگر بر دل نشسته است ، داغی که به مراتب سوزاننده تر از قبل است . خبر کوتاه است و تلخ « در نمايشگاه کتاب امسال ، صاحبان غرفه های ناشران سعودی به صورت کاملا آشکارا دختران ايرانی را اغفال ؛ سوار اتومبيل های تشريفاتی خود کرده و از نمايشگاه خارج می کردند *» اين اتفاقات دردناک را در جايی شاهد بوديم که به قولی بزرگترين اتفاق فرهنگی سال در آنجا رخ می دهد و محل گردهمايی سالانه اهل فرهنگ و ادب و انديشه است و قرار است نسلی بسازد که آينده ايران در دست اوست . انتظار می رفت ، مسئولين صاحبان اين غرفه ها را که نمايشگاه را به محلی برای دلالی روسپی خانه های خود بدل کرده بودند ؛ از نمايشگاه اخراج کنند ولی به نظر قانون کاپيتولاسيون اين بار نه برای آمريکايی ها بلکه برای اعراب و نه برای منافع سياسی بلکه برای مقاصد جنسی اجرا می شود . آنچه پس از آشکار شدن اين وقايع شاهدش بوديم ، سکوت عجيب اهل قلم و انديشه بود و نگاه های بی تفاوتی که از کنار اين قضيه به راحتی می گذشتند . آيا برای هيچ کس مهم نيست که هويت ملی مان توسط مشتی انيرانی در خانه پدری مان اينگونه بی شرمانه و وقيح به تاراج برود که اينگونه سکوت را ميهمان گلويمان کرده ايم ؟ شايد کاری از دست برنيايد ولی به قول معلم شهيد دکتر شريعتی « ... لااقل دادی زدن تا خودم فراموش نکنم دردی هست » .

* روزنامه اعتماد – چهارشنبه 23 ارديبهشت 1383

 برای انديشه در دام فحشا <br /><br />هیچ نظری موجود نیست: