خرداد ۲۴، ۱۳۸۳

نقطه ها ...

گفتی : گریه دو نقطه دارد

گفتم : سه نقطه !

و هر دو راست می گفتيم .

تو ...

گریه های مرا می دیدی ،

من ...

اشک های تو را .

و هر دو ...(؟)

-------------

بی ربط :

دنگ ... قصه تمام شد ... نقطه سر خط !

هیچ نظری موجود نیست: