مرداد ۲۳، ۱۳۸۳

و تو ...

تو را دوباره خواهم دید

و این بار من ام که گریه خواهم کرد

تو را رماندم

تا بر تو تکیه ای نکنم

و با گرفتن رو در روی آینه یی عمیق و نهفته

خود را باز نخواهم شناخت

جدا از وجود نومیدم

غوطه ور شده در بی عشقی .و تو

دلی استوار و سرسختی میان شعله های زنده

که چشمان مرا به یغمای خویش خواهی برد

به سان ستاره یی تابان

که به ستیزه می خواند

مسیر فانی درد را* کلارا خانس

- کلارا خانس یک بانوی شاعر اسپانیایی است و "کامپا" عنوان مجموعه اشعار عاشقانه اش است . کلارا خانس شیفته ی سرزمین و فرهنگ و شعر ایران و مترجم اسپانیولی برخی از شعرهای شاملوی بزرگ است . او در زمانی که شاملو در اوج کشاکش دردناک با بیماری طاقت فرسای سال های آخر بود ، برای عیادت آن بزرگوار زنده یاد به ایران آمد . این کتاب به کوشش فرهاد آزرمی ترجمه شده و در دست خطی که خانم خانس به مناسبت انتشار این کتاب در ایران به مترجم نوشته و در مقدمه کتاب نیز موجود است چنین گفته است :

" شادی آور است که این کتاب برای نخستین بار و به طور کامل ، به زبانی جز آن که نوشته شده است ، دیده باز کند و آن هم به زبان تو !

در سرزمین تو موسیقی و شعری شکفته است که جوهره ی درخشان آن نویسنده ی آن را به شگفتی آورده و نیز او را که در آن غور کرد تا دگران را با آن آشنا سازد . پس با اعتمادی دقیق این اشعار را رها می کنم در دست های تو . "----------------

برای خودت :به من نگاه کن ،

من طرح ساده زندگی ام را

با نگاه تو رنگ می کنم ...

هیچ نظری موجود نیست: