شهریور ۱۴، ۱۳۸۳

تهران

شهر تیره نگاه

شهر چشم های شیشه ای

شهر اشک های دودی کلیشه ایشهر عصر پنجشنبه های ونک

شهر جمعه های پارک وی

شهر بی خیال ! اوکیشهر پارک های شیک

شهر " بوی فرند " های ناز

شهر باز !شهر قلب های هندسی

شهر عشق های کامپیوتریشهر ساده های راه راه

شهر گریه های لوکس

شهر خنده های شیکشهر دانس

شهر بورس ، شهر کورس

شهر سوت و کف

شهر بی طرفشهر عاشقی به مد روز

شهر زندگی به نرخ ثانیهشهر معده های پر اسید

شهر سوبسیدشهر شهره

شهر سوت و شهر هو

شهر باند کهنه کارهای شهر نو !شهر ارتباط غیر مستقیم

شهر بی حضور

شهر کنترل ز راه دورشهر سفره های هفت رنگ

شهر "هرچه " و " همه "

شهر سوءهاضمهشهر تاجران عقل و عشق

شهر غیر انتفاعی نجیب ها

شهر جزر و مدﱠ جیب هاشهر فول تایم

شهر روز و شب اضافه کار

شهر ابتکارشهر آسمان و ریسمان

شهر شیر مرغ و جان آدمی

شهر مدرک و آکادمیشهر هشت پا

شهر روز و شب محاسبات بی غلط

شهر نوخطان هفت خطشهر بانک های مضطرب

شهر اختلاس های مطمئن

شهر بسته Openشهر خط ويژه فرانکفورت

شهر تاکسی هوایی جناب X

شهر Fixشهر جسم های کهنه کار

شهر جنس های تازه ی اُوِِرتیک کلام :

شهر هِرت !

------------

بی ربط :عجب عادت بدی دارد خدا ، تا از او کمک می خواهی فوری در مسائل خصوصی ات دخالت می کند ... !

هیچ نظری موجود نیست: