مهر ۱۳، ۱۳۸۳

پرانتز و پرنده ...!

پرانتز باز ...

می نویسم "پرنده" ...

پرانتز را نمی بندم ؛ شاید پرنده بخواهد بپرد و برود ...

...

(پرنده ...

هیچ نظری موجود نیست: