مهر ۲۹، ۱۳۸۳

زندگي بدون توازن ...

تازه مي فهمم صبح ،

توهمِ خواب شب پيش ام بود

شايد

با يك گلوله ي نخي است

سرنوشت مرا

وتورا

مي بافند

گاهي است ، كه توراست ،

مرا مي شكافند ...

-----------بي ربط (به زبان مادري ) :سويوق اللريمي ، كيمين گوزونين ايشيقينده قيزيشدريم ؟

يارالي اللريمه ، كيمين مهربان الينن مرهم قويوم ؟

سنه تاپماقا كيمين قاپوسون دويوم ؟

... ؟!

هیچ نظری موجود نیست: