آبان ۰۸، ۱۳۸۳

حال خانم چطور است ؟

در سفر اخير همراهي داشتيم كه عادت عجيبي داشت ، هر نكته خوشمزه اي كه مي گفت ، چشمكي هم مي زد يعني مي فهمم كه تو هم مي فهمي . ابتدا متوجه منظورش نمي شديم ولي بعد ها فهميديم كه اين حركت عادت اوست و از هر چه صحبت مي كند چشمكي هم مي زند ، حتي هنگام صحبت از مسائل مهم سياسي و مملكتي . كار جايي بيخ پيدا كرد كه هنگام ديدار يكي از مدير كل ها كه از آشنايانش بود ، پرسيد :

« حال خانم چطور است ؟ »

و از روي عادت چشمكي هم زد ... !--------

بي ربط :پنجره را باز كن ،

من هجوم اين همه حرف و بهانه را تاب ندارم ...

هیچ نظری موجود نیست: