آذر ۱۱، ۱۳۸۳

توانا بود هر كه دارا بود ...

آلبوم اسكناس خيلي وقت است به بازار آمده ولي چون از قبل كپي غير مجازش به دستم رسيده بود ديگر در پي تهيه اش نبودم ، تا ديروز كه در مسير دانشگاه تا منزل راننده خوش ذوقي اين نوار را گذاشته بود ( اين آلبوم اولين آلبوم موسيقي سبك هيپ هاپ ايران است و به آنصورت مخاطب عام ندارد ، برايم خيلي جاي تعجب بود كه به جاي صداي جواد يساري و مريم دي جي و ... صداي شاهكار بينش پژوه را بشنوم ... بگذريم ) آلبوم اسكناس با كپي غير مجازش تفاوت هاي آشكاري دارد ، تنظيم بعضي آهنگ ها فرق كرده است و تكه هايي نيز به آن اضاقه شده است ، چيزي كه مرا به نوشتن اين يادداشت ترغيب كرد شعري بود كه ابتداي آهنگ اسكناس اضافه شده و خوانده مي شود و بيانگر حقيقتي است تلخ ، كه جامعه ما امروز با آن دست به گريبان است و آن اين است كه وقتي در جامعه اي پول ارزش مي شود ساير ارزش ها رنگ مي بازند ... بند آخر اين شعر خيلي تكانم داد :توانا بود هر كه دارا بود

ز ثروت دل پير برنا بود

پر قو بود پول را رختخواب

هنر رختخوابش مقوا بود

همه سهم استاد دانشكده

پشيزي حقوق و مزايا بود

فغان ؛ سهم مردم ز نان و لباس

از آن سوي ويترين ، تماشا بود

كدامين كس از شاعري برج ساخت ؟

كدامين كس از شعر دارا بود ؟

از اين پس پدر زير خرج گران

بزايد ؛ برش كار ، ماما بود

از اين پسر مي نويسد دگر

هر آنكس كه نان داد ، بابا بود ... !

اطلاعات تكميلي در مورد شاهكاربينش پژوه و آلبوم اسكناس را در سايت اختصاصي شاهكار ببينيد .

هیچ نظری موجود نیست: