آذر ۱۲، ۱۳۸۳

سرخ و آبيتو را به سرخ

به آبي

تو را به پاكي و رادي

تو را به آزادي

تو را به عشق

به آبي

به گيسوان شب و دم سپيده شادي

عروس باش

عروسك مباش !* نصرت رحمانيهیچ نظری موجود نیست: