آذر ۱۸، ۱۳۸۳

اميد وصال ...مرا كه نيست به خاك درت اميد وصول

كجا به منزل قربت بود مجال نزول

چو ره نمي برم از تيرگي به آب حيات

شدست جان من تشنه از حيات ملول* خواجوي كرمانيعكس : روستاي طار – نطنز

هیچ نظری موجود نیست: