آذر ۲۳، ۱۳۸۳

به جستجوي نگاه تو ...

جاده هاي خيس

مرا به اين نقطه از زمين قفل كرده اند ،

برف مي بارد

و تنهائيم زير برف قد مي كشد ،

و عابران كوكي

اين علامت هاي سئوال !

آه ... اي انسانهاي بيگانه ،

آنقدر بوي درد مي دهم

كه ديگر بوي گل هاي عاشق را نمي فهمم ،

و اعتراض هايم كه به ديوار مي خورند .

...

تمام اين جاده هاي خيس را

به جستجوي نگاه تو آمدم ...

پياده !

باورت مي شود ؟!

هیچ نظری موجود نیست: