دی ۱۶، ۱۳۸۳

اگر خاطراتم را بگیری ...

صندلی خالی ،

کتاب ها ،

عکس ها ...

فرو رفته در دیوار !

اگر خاطراتم را بگیری ...

کودک دیروز می شوم ؛

همان که در حیاط خانه ،

هفت سنگ بازی می کرد ... !

هیچ نظری موجود نیست: