دی ۱۵، ۱۳۸۴

رستگاری به وقت آسمان

وقتی مُردم می خواهم به آسمان بروم
راستش نمی خواهم بمیرم
اما دلم می خواهد به آسمان بروم
برای اینکه خیالم تخت باشد
که در دستهای امنی هستم
نمی دانم چرا همه می خواهند به آسمان بروند
اما هیچ کس نمی خواهد بمیرد ؟!

هیچ نظری موجود نیست: