اسفند ۲۲، ۱۳۸۵

روحوضی

به "اخراجي‌ها"ي مسعود نمكي جوجه يك روزه هم نمي دهند چه برسد به مرغ و سيمرغ آن هم از نوع بلورينش . فيلم بيشتر از آنچه تصور مي كردم ضعيف است . فيلمنامه پا در هوايي كه فقط به مزه پراني‌هاي بازيگرانش متكي است و آخر فيلم كلي شعار به خورد ملت مي دهد و همه را رستگار مي كند و به زور مي فرستد بهشت . فيلم فقط براي اين خوب است كه دست اهل و عيال را بگيريد و ببريد سينما تا بخندند و تفريح كنيد ولي اگر مي خواهيد فيلم ببينيد صبر كنيد تا "خون بازي" اكران شود . اخراجي‌ها با ارفاق چيزي بيشتر از يك نمايش روحوضي نيست . شب دوم اكران فيلم توي سينما آفريقا اين حرف را به خود ده‌نمكي كه با شريفي نيا به سينما آمده بود زدم ، تا پشت گوش‌هايش از خشم قرمز شده بود و اگر موقعيت گير مي آورد همانجا از شيوه هاي گفتمان مختص خودش استفاده مي كرد !‌
مي گويند قرار است اخراجي‌ها را آن ور آب اكران كنند ، خدا نكند اين اتفاق بيفتد آن هم توي اين اوضاع و احوال مملكت و وضعي كه برادر همفكر آقاي ده‌نمكي برايمان درست كرده است . اكران اين فيلم در خارج از كشور غير از آبرو ريزي هيچ ثمري ندارد و به بدبين تر كردن افكار عمومي مردم دنيا نسبت به ايرانيان دامن مي زند .

هیچ نظری موجود نیست: