اردیبهشت ۰۷، ۱۳۸۷

دوست دارم بازي !

دوست دارم ميان اين همهمه و شلوغي و گراني و سگ دو زدن براي يك قران دوزار ، يك شب ، فقط يك شب بتوانم آرام بخوابم .
دوست دارم Mp3 پليرم را پر كنم از آهنگهايي كه دوستشان دارم ، يك كوله و وسايل سفر بردارم ، موبايلم را بندازم توي آشغالداني ، با دوچرخه يكي دو هفته اي بروم مسافرت ، شمال .
دوست دارم همه آدم هايي كه دوستشان دارم يك جا جمع شوند ، حتي يك ساعت .
دوست دارم زندگي يك دگمه ريواند داشتند ، فشارش مي دادم ،10 سال برمي گشتم عقب ؛ به فروردين 77 !
دوست دارم دوباره آن شور و حال سالهاي 80 تا 86 برگردد و NGO ها دوباره جان بگيرند .دلم براي آن روزها عجيب تنگ شده ...

پي نوشت : الهام اسرافيلي مرا انداخت توي اين بازي ، من هم عليرضا خدابخش ، محمد معيني ، جلال افشار و اعظم ولي قيداري را دعوت مي كنم به بازي!

هیچ نظری موجود نیست: