شهریور ۲۵، ۱۳۸۷

برای تولدم ...

کنتور عمرم همینطور دارد شماره می اندازد ، امروز رسید به 25 . یکی می گفت حساب روزهایت را اگر نداشته باشی ، بدهکار زندگی می شوی ، آنوقت یکدفعه زندگی ات قطع می شود ؛ بدون اخطار قبلی ...

25 شهریور 1387

هیچ نظری موجود نیست: